Vad innebär det att jag lämnar en informationsfullmakt?


Härmed befullmäktigas SPP Pension & Försäkring AB (publ), org.nr. 516401-8599, eller den som SPP Pension & Försäkring AB (publ) skriftligen sätter i sitt ställe, att inhämta information beträffande mina pensions- och försäkringsområden. Fullmakten avser rätt att beträffande mina personförsäkringar inhämta information om mitt försäkringsskydd avseende försäkringars värde och omfattning, premier samt förmånstagarförordnanden.

Fullmakten avser alla försäkringar, både privat och tjänsterelaterade, där jag är försäkrad. Fullmakten avser även rätt att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min tilläggspension, samt även information om pensionsutfästelse tryggad i pensionsstiftelse eller genom kontoavsättning.

Fullmakten är giltig tills den återkallas, den är dock som längst giltig i 36 månader. De personuppgifter som inhämtas med stöd av denna fullmakt behandlas av SPP enligt gällande regelverk. Personuppgifter som lämnas till SPP i samband med fullmaktslämnandet kommer att bli föremål för behandling i datasystem hos SPP eller hos företag som SPP samarbetar med. SPPs fullständiga integritetspolicy finns på spp.se/personuppgifter.
2020-09-27

© 2020 SPP Pension & Försäkring AB